تبلیغات
كتابیست - معرفی کتاب؛سرمایه داری، خانواده، و زندگی شخصی

كتابیست

تا قانون خانواده برابر: منتقدان سرمایه داری همیشه نوید می دهند که تغییرِ زیربنای اقتصادی جامعه، همه ی مناسبات فردی و درون خانواده را دگرگون می سازد. ایلای زارتسکی نویسنده ی تاریخ پژوه با چنین نگاهی موافق نیست. این نویسنده از زاویه دیگری به تاریخ خانواده و زندگی شخصی می پردازد.
زارتسکی در کتاب «سرمایه داری، خانواده و زندگی شخصی» که در سال 2004 منتشر شد و مورد استقبال بسیار قرارگرفت به طوری که به چهارده زبان ترجمه شده است، به ما هشدار می دهد که خواه خانواده را کانون گرم و زندگی شخصی را حریمی مقدس بدانیم یا زندان بپنداریم و از آن بیزار باشیم، نباید با آن برخوردی سطحی کرد. زارتسکی با خواندن کتاب «روانکاوی و فمنیسم» اثر جولیت میچل در سال 1974 به نقش با ارزش روانکاوی و رابطه پیچیده فرد و جامعه سرمایه داری پی برد (یادداشت مترجم).

کتاب «سرمایه داری، خانواده و زندگی شخصی» به تقسیم میان درونی و بیرونی می پردازد. نویسنده در فصل اول این کتاب با عنوان «فمینیسم و سوسیالیسم»، به نقد جنبش آزادی بخش زنان به سوسیالیست ها به دلیل نادیده انگاشتن و بی توجهی به گونه هایی از سرکوب پیش از سرمایه داری همانند سرکوب زنان توسط مردان، و همچنین بی توجهی نسبت به مسائل درون خانه و بی اهمیت نشان دادن آن، می پردازد (ص.19). وی با مرور نوشته های اولیه زنان از جمله کیت میلت، شولامیث فایرستون و جولیت میچل نشان می دهد که چگونه فمینیست ها موضوع زندگی خانواده را که پیش از آن خصوصی بود به عرصه بحث سیاسی وارد کردند (ص.15).
فصل دوم کتاب به رابطه میان اقتصاد و خانواده می پردازد. به اعتقاد نویسنده خانواده و اقتصاد در جامعه سرمایه داری است که به صورت دو قلمرو جدا از هم شناخته می شوند (ص31). گرایش کلی توسعه سرمایه داری این بوده که فرایندهای اصلی تولید کالا را اجتماعی کند. با پیدایش صنعت، سرمایه داری با جدا کردن شکل های اجتماعی شده تولید «قلمرو تولید کالا» و کار خصوصی که عمدتا زنان در درون خانه انجام می دهند، شکافی در تولید مادی ایجاد کرد. به این ترتیب برتری مردانه، که سابقه ای بس دیرینه تر از سرمایه داری داشت، به یکی از بخش های نهادینه نظام تولید سرمایه داری بدل شد. اما شکاف میان کار اجتماعی شده ی بنگاه های سرمایه داری و کار خصوصی زنان در خانه ارتباطی نزدیک با شکاف دیگری دارد میان زندگی شخصی ما و جایگاه مان در تقسیم اجتماعی کار (صص.34-33). زارتسکی به این می پردازد که دوشاخگی هایی که جنبش آزادی بخش زنان در ابتدا با آن روبه رو شد – میان شخصی و سیاسی و میان خانواده و اقتصاد- ریشه در ساختار جامعه سرمایه داری دارند و اسباب غلبه بر این شکاف آن است که خانواده را بخشی از شیوه تولید بشناسیم که در طول تاریخ شکل گرفته است. پیدایش سرمایه داری با ایجاد سپهری به نام زندگی شخصی نزد توده های مردم، خانواده را از تولید اجتماعی جدا کرد. این فرایند، معنای تازه به برتری مردانه بخشید. با وجود ادامه یافتن وظایف زنان خانه دار و مادران، شکاف موجود، کار آنان را از اعتبار ساقط کرد. افزون بر این، مسئولیت تازه حفظ قلمرو عاطفی و روانی روابط شخصی نیز به زنان خانه دار و مادران واگذار شد. برای زنانی که در خانواده بودند، کار و زندگی از هم جدا نشد اما آوار هر یک بر سر دیگری فرو ریخت (صص.36-35).
فصل سوم کتاب، با ریشه یابی معنایی که خانواده در جامعه سرمایه داری داشته نشان می دهد که چگونه این معنا از تغییر جایگاه خانواده در نظام تولید تاثیر پذیرفته است. این فصل نقشی را پی می گیرد که طبقات تاریخی پیاپی- اشرافیت، بورژوازی، کارگر- هم در تداوم و هم در تحول آرمان های شخصی و در خانوادگی پیشینیان خود بازی کرده اند (ص.12). نویسنده به این می پردازد که چگونه آرمان خانواده بورژوایی دو تناقضی را که در مسیر توسعه سرمایه داری پدیدار شد از نظرها پنهان کرد: «سرکوب زنان و گردن نهادن خانواده به مناسبات طبقاتی». در این راستا هم فمینیسم و هم سوسیالیسم به آرمان های زندگی خانوادگی تاختند. زنان به بطالت خوش آب و رنگ «خانه عروسک» معترض بودند و در خواست ورود به عرصه های آموزش، اشتغال و زندگی عمومی را داشتند. حمله فمینیست ها به آرمان ویکتوریایی از همراهی سوسیالیست ها برخوردار شد. از این رو در سده نوزدهم، سلسله جنبش هایی به راه افتاد که مستقیما زندگی خانوادگی یا خصوصی را هدف گرفتند (صص 64-62).
زارتسکی در فصل چهارم کتاب به این اشاره دارد که پیدایش سرمایه داری صنعتی اگر چه به انهدام شکل سنتی زندگی خانوادگی منجر شد، جستجوی تازه ای را در پی هویت شخصی پدید آورد که در بیرون از تقسیم کار رخ می دهد. گسترش تولید کلان صنعتی انسجام کل اجتماع را که بازار در پی حفظ آن بود در هم شکست. در فرایندی طولانی، مالکیت تولید در انحصار یک طبقه کوچک و متمرکز درآمد. در یک سو جامعه ظاهر شد- اقتصاد سرمایه داری، دولت، هسته اجتماعی که جایی برای افراد نداشت- و در سوی دیگر هویت شخصی که دیگر به معنای جایگاه فرد در تقسیم اجتماعی کار بود. در تقابل با این دنیای خشن، دنیای مدرن ذهنیت به وجود آمد (صص. 12 و 67-66). سپس زارتسکی ادامه این روند و تاثیر آن بر خانواده را ترسیم می کند. زندگی درونی خانواده تحت الشعاع تکاپوی اعضای آن برای تامین معیشت قرار گرفت. در این هنگام همه به فکر نجات خانواده بودند ه تبلور آن را در اصلاحاتی مانند قوانین حمایتی و کار کودک می توان دید. از طرف دیگر، زنان معمولا از اتحایه ها کنار گذاشته می شدند و مردان عضو اتحادیه ها خواستار دستمزدی بودند که برای همه خانواده کافی باشد. این در حالی بود که سوسیالیست های اولیه، خانواده را مشکل اساسی جداگانه ای نمی دانستند. آنها معتقد بودند که افراد هر گاه از استثمار اقتصادی رهایی یابند زندگی خصوصی خود را مطابق آرمان های خانوادگی پیشین و شکوفایی شخصی سامان خواهند داد. اما توسعه سرمایه داری این امید را نابود کرد و میان جنبش سوسیالیستی و فرایند رشد خانواده و زندگی شخصی در میان پرولتاریا فاصله ای چشمگیر انداخت. فروکاستن خانواده دارای استقلال اقتصادی به کارگران خانگی و کارگران کارخانه بخشی از فرایندی بود که به بهره وری بسیار گسترده کار منتهی شد (صص 74-72). کار کودک رفته رفته حذف شد و زنان به نیروی کاری در حاشیه تولید سرمایه داری تبدیل شدند که تعهد اصلی آنها نسبت به خانه بود. به مرور که کارکردهای تولیدی خانواده بر عهده اجتماع قرار گرفت، تولید مادی در درون خانواده یعنی کار زنان خانه دار و مادران، از ارزش افتاد و خانواده که دیگر واحد تولید کالا نبود، به بازاری برای کالاهای صنعتی تبدیل شد. در درون خانواده نیز جست و جویی در پی کامروایی شخصی سیطره یافت که بخش اعظم این جست و جو با فدا شدن زنان صورت گرفت. بنابراین، اگرچه باظهور صنعت، زنان از بسیاری قید و بندهای سنتی مردسالارانه رها شدند، اما گسترش زندگی شخصی مبنایی تازه برای ستم برآنها پدید آورد؛ مسئولیت برقرار نگه داشتن پناه گاه خصوصی برای فرار از جامعه ای بی چهره (ص.12 و صص 87-75).
فصل پنجم به موشکافی جنبش های مدرن گوناگونی می پردازد که در پی دگرگون ساختن خانواده بوده اند، از سوسیالیسم گرفته تا فمینیسم و نشان می دهد که همگی در اندیشه و عمل خود از دو شاخگی نهفته در جامعه حکایت می کرده اند (ص.12). زارتسکی استدلال می کند که جنبش های سوسیالیستی سده بیستم، نگاه ایدئولوژیک به زندگی شخصی و کار زنان در خانه را نقد نکردند و به دلیل حذف خانواده از تعریف تولید سرمایه داری نتوانستند ستم ویژه زنان را از ستم طبقه کارگر تمیز دهند. بنابراین، هر برنامه ای که آنها برای آزادی زنان پیشنهاد دادند وابسته به ورود زنان به نیروی کار مزدی بود. از طرف دیگر، فمینیست ها نیز می خواستند زنان را با تکیه بر اشتغال، دستمزد برابر، آموزش و بیش از همه، حق رای آزاد کنند. نتیجه این رویکرد خواه در انقلاب روسیه و خواه در جنبش فمینیستی اوایل سده بیستم، متحول شدن جایگاه زنان در حرفه یا کار مزدی و یا زندگی سیاسی بود، اما جایگاه زن در درون خانواده کم و بیش دست نخورده باقی ماند (صص 95-94). در ادامه فصل، نویسنده به روایت نظریه های سوسیالیست هایی هم چون فردریک انگلس در ارتباط با خانواده می پردازد. به گفته نویسنده، انگلس در خاستگاه (منشا) خانواده موفق نشد جایگاه زنان را در مقام خانه دار و مادر، نسبت به تولید سرمایه داری تبیین کند. انگلس بر این معادله بورژوایی صحه می گذارد که تولید همان تولید ارزش اضافی است و کار همان مزدبگیری، و بنابراین کار زنان در خانه را برای جامعه غیراساسی جلوه می دهد. نکته ای که نویسنده برآن تاکید دارد صحه گذاشتن انگلس بر تقسیم جنسیتی کار است (صص.110-109). در ادامه نویسنده به این می پردازد که چگونه کتاب انگلس بر جنبش سوسیالیستی تاثیر گذاشت. نمود این اندیشه را در انقلاب روسیه و چین که برپایه توسعه اقتصادی بودند، می بینیم. تحولات در جامعه روسیه تا حدودی مشابه توسعه سرمایه داری پیش از آن بود (صص. 116-112). به طوری که، «انقلاب از طریق توسعه اقتصادی، بخش عمده ستم بر زنان را دست نخورده باقی گذاشت. میراث روانی اجتماعی برتری مردانه با ورود زنان به صنعت با چالش روبرو نشد، حال آن که تحکیم خانواده به زنده شدن آرمان های مردسالارانه گذشته مانند ستایش مادریت دامن زد. شاید از همه مهم تر، تقسیم کار در درون خانواده بود که فشار تمام عیار خود را حفظ کرد» (ص.117). به اعتقاد نویسنده گرچه زنان از بهبود کلی سطح زندگی بهره بردند اما رهایی آنان تابع پیشرفت کلی نیروهای تولید بوده و در قالب موضوعی جداگانه از صحنه سیاست محو شد (همان). زارتسکی سپس به رویکردهای فمینیستی آن دوره پرداخته و بی توجهی به خانواده را در این رویکردها نشان می دهد. به اعتقاد وی، بزرگترین دستاورد فمینیست ها یعنی حق رای، خانواده را دست نخورده باقی گذاشت (ص. 133).
در فصل ششم، اهمیت روان کاوی و ارتباط آن با موضوع خانواده بررسی می شود. زارتسکی در پیوست سیاسی که آخرین مبحث کتاب است نتیجه می گیرد که جنبش سوسیالیستی مادامی که تمامی توجه خود را معطوف به قلمرو تولید کالا نگه داشت از یکی از ابعاد مهم ستم بر زنان غافل ماند. وی علت به وجود آمدن و شکل گرفتن جنبش فمینیستی مستقل از جنبش سوسیالیستی را نیز همین بی توجهی سوسیالستها به مسائل زنان به ویژه زنان خانه دار، هم در تولید مثل وهم در بازتولید نیروی کار و انجام کارهای خانه دانسته و در مقابل آن تاکید می کند که مناسبات اجتماعی مربوط به دخالت ما است و نمی توان تغییر مناسبات اجتماعی را تنها بر دوش زنان گذاشت. زنان به تنهایی نمی توانند خانواده را دگرگون کنند. این هدف نیازمند تلاش ومبارزه متحد تمامی مردم جامعه به ویژه زنان خانه دار است (صص 162-159). اما زارتسکی بر این نکته نیز تاکید می کند که تنها سوسیالیسم می تواند زندگی شخصی را در نهایت دگرگون سازد چرا که تنها سوسیالیسم کار بیگانه شده را از میان خواهد برد و می افزاید: «برنامه سوسیالیستی برای خانواده باید تمامی ابعاد زندگی شخصی- اقتصادی، اجتماعی و روانی- را در برگیرد و باید در پیوند دادن آن ها به یکدیگر بکوشد. اصل حاکم بر این برنامه باید تقویت زندگی شخصی از راه تقویت زندگی اجتماعی باشد...» به اعتقاد وی پیش از آنکه وعده زندگی شخصی تحقق یابد باید جدایی و انزوای تحمیل شده بر آن را از میان برد (صص. 166-165).

شناسنامه کتاب:
زارتسکی، ایلای (1390)، سرمایه داری، خانواده و زندگی شخصی، برگردان منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی. 176 ص.
فهرست مطالب:
یادداشت مترجم
پیش گفتار
فصل اول: فمینیسم و سوسیالیسم
فصل دوم: خانواده و اقتصاد
فصل سوم: سرمایه داری و خانواده
فصل چهارم: پرولتاریایی شدن و پیدایش ذهنیت
فصل پنجم: سیاست و زندگی شخصی
فصل ششم: نگاهی به روانکاوی
پیوست: نتایج سیاسی
فخری شادفر- چهار شنبه 15 فوریه 2012-26 بهمن 1390

http://fair-family-law.in/spip.php?article6139

نظرات() 
Cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 03:35 ق.ظ

Regards. I value it.
cialis kaufen bankberweisung buy cialis online nz click now cialis from canada cialis generisches kanada cialis rezeptfrei sterreich cialis in sconto viagra or cialis tadalafil 10 mg try it no rx cialis cialis for sale
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:12 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis kaufen bankberweisung generic for cialis cialis 10mg prix pharmaci are there generic cialis buy cialis sample pack cialis generico postepay cialis 5 mg effetti collateral tadalafil generic buying cialis on internet miglior cialis generico
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:00 ب.ظ

You've made your point!
40 mg cialis what if i take cialis daily dose generic generic cialis 20mg uk tarif cialis france i recommend cialis generico buy original cialis buy cialis cheap 10 mg wow cialis tadalafil 100mg cialis ahumada cialis for sale in europa
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:31 ق.ظ

Terrific facts. Thanks a lot!
tadalafil 20 mg cialis pills cialis 5 effetti collaterali cialis e hiv cialis 30 day trial coupon cialis with 2 days delivery acheter du cialis a geneve where cheapest cialis cialis kaufen wo low dose cialis blood pressure
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 02:34 ب.ظ

You expressed this adequately!
canadian cialis cialis side effects only best offers cialis use brand cialis generic cialis canada dosagem ideal cialis generic cialis tadalafil cialis for daily use cialis kaufen achat cialis en itali
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:07 ق.ظ

Superb advice. Cheers!
tadalafil tadalafil 10 mg cialis 5 mg schweiz achat cialis en europe order a sample of cialis discount cialis cialis cuantos mg hay generic low dose cialis acquisto online cialis generic cialis soft gels
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:03 ب.ظ

Kudos. Lots of write ups!

cialis 20 mg effectiveness cialis 30 day sample cialis coupons printable cost of cialis cvs sublingual cialis online generic cialis review uk free cialis il cialis quanto costa click here cialis daily uk pastillas cialis y alcoho
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 02:50 ق.ظ

Incredible many of amazing facts!
comprar cialis 10 espa241a cialis online holland cialis generique 5 mg price cialis best cialis tablets for sale cialis sale online opinioni cialis generico sialis cialis generisches kanada buying cialis on internet
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:08 ب.ظ

You said it nicely.!
cialis sans ordonnance cialis ahumada cialis rezeptfrei sterreich cost of cialis per pill generic cialis levitra cialis side effects only now cialis for sale in us cialis 5 mg effetti collateral cialis super kamagra cialis uk next day
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:35 ق.ظ

Regards, A good amount of facts!

cialis sicuro in linea how much does a cialis cost cialis coupons printable cialis generic tadalafil buy interactions for cialis opinioni cialis generico cialis manufacturer coupon cialis en mexico precio side effects for cialis when can i take another cialis
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 02:16 ب.ظ

You actually explained it well!
acheter cialis kamagra how do cialis pills work cialis billig purchasing cialis on the internet cialis cipla best buy ou acheter du cialis pas cher acheter cialis meilleur pri cipla cialis online cialis kaufen wo we recommend cialis info
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 02:09 ق.ظ

Wow many of beneficial data.
what is cialis click now cialis from canada cialis uk next day cialis prezzo di mercato cialis pills cialis official site prescription doctor cialis buy cialis online cheapest cialis authentique suisse tadalafil 20mg
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 02:49 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
only best offers cialis use cialis savings card cialis generico postepay cuanto cuesta cialis yaho cialis 50 mg soft tab cialis without a doctor's prescription cialis generic availability generic cialis 20mg tablets cialis online cialis generico
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:02 ق.ظ

This is nicely put! .
generico cialis mexico cipla cialis online order a sample of cialis tadalafil cialis sale online cialis herbs cialis vs viagra cialis generika in deutschland kaufen enter site 20 mg cialis cost cialis diario compra
buy cialis cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:44 ب.ظ

You actually explained this very well.
trusted tabled cialis softabs cialis efficacit cialis for sale south africa 5 mg cialis coupon printable cialis name brand cheap online cialis buy name brand cialis on line cialis 20 mg cuanto cuesta cialis yaho cialis 100mg suppliers
buy tadalafil online
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:39 ق.ظ

Amazing knowledge. With thanks.
cialis farmacias guadalajara buy original cialis cialis lowest price buy cialis online legal weblink price cialis venta cialis en espaa cialis per paypa can i take cialis and ecstasy cialis canada cialis bula
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:10 ب.ظ

You've made your stand quite well!!
cialis cost cialis free trial generic cialis tadalafil cialis 10 doctissimo cialis coupons printable import cialis cialis lowest price acquistare cialis internet cialis generika cialis generico en mexico
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:08 ق.ظ

Many thanks! Awesome stuff!
cilas 40 mg cialis what if i take achat cialis en europe cialis patent expiration cialis daily reviews safe dosage for cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis official site cialis en mexico precio tesco price cialis
levitra 10 mg kopen
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:45 ب.ظ

Perfectly voiced genuinely! .
buy levitra 20 mg buy 10 mg levitra buy levitra online buy generic levitra buy levitra 20 mg generic levitra levitra 20 mg vardenafil levitra generic levitra 20 mg
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 10:41 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis daily dose generic cialis mit grapefruitsaft cialis australian price cialis coupon cialis para que sirve cialis super kamagra cialis tablets for sale trusted tabled cialis softabs cialis price thailand cialis coupons printable
Cialis 20 mg
یکشنبه 8 مهر 1397 06:31 ق.ظ

Many thanks. I like it.
cialis cuantos mg hay generic low dose cialis rx cialis para comprar cost of cialis per pill cuanto cuesta cialis yaho cialis lilly tadalafi pastillas cialis y alcoho sublingual cialis online tadalafil generic no prescription cialis cheap
buy cialis pills
شنبه 7 مهر 1397 05:36 ق.ظ

Incredible lots of helpful information.
cialis sale online cialis for daily use cialis for sale south africa does cialis cause gout cialis 5 mg scheda tecnica cialis for daily use cialis generic tadalafil buy click now buy cialis brand we use it 50 mg cialis dose where cheapest cialis
canadian pharmacy viagra brand
شنبه 31 شهریور 1397 08:16 ب.ظ

Appreciate it. Ample knowledge!

canadianpharmacy online pharmacies tech school canada online pharmacies for men trust pharmacy canada online canadian discount pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate pharmacy onesource canadian drugstore candida viagra canada online pharmacies reviews
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:30 ب.ظ

Amazing write ups. Appreciate it!
cialis super kamagra cialis daily dose generic price cialis best generic cialis at the pharmacy cialis side effects non 5 mg cialis generici cialis dose 30mg generic cialis pill online how much does a cialis cost free cialis
viagravonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:28 ب.ظ

You mentioned it adequately.
achat cialis en suisse we like it cialis price cialis authentique suisse buy cialis cheap 10 mg calis cialis for sale in europa cialis tablets for sale costo in farmacia cialis prescription doctor cialis price cialis wal mart pharmacy
http://viagraky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:40 ق.ظ

Really loads of beneficial info.
rezeptfrei cialis apotheke tadalafil 10 mg tarif cialis france cialis farmacias guadalajara cialis 100mg suppliers cialis 05 cialis usa cost cialis uk cialis prices cheap cialis
canadian pharmaceuticals online
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:33 ب.ظ

You actually mentioned that well.
online pharmacies mexico canada medication canadian government approved pharmacies online pharmacies mexico canadian pharmacy online 24 buy viagra online usa canadian medications online canadian pharmaceuticals prescription drugs without prior prescription global pharmacy canada
http://viagraky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:11 ق.ظ

Thanks. Plenty of content.

pharmacy online online viagra without prescription buy generic sildenafil online where can i buy generic viagra viagra tablets buy online buy real viagra get viagra prescription online buy viagra no prescription levitra buy cheapest viagra online
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:23 ب.ظ

You revealed that wonderfully!
cialis billig free generic cialis acquisto online cialis cialis dosage cialis canada cialis generico milano cialis 10mg prix pharmaci try it no rx cialis cialis coupon cialis tadalafil online
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:26 ق.ظ

You revealed that fantastically!
tadalafil we choice free trial of cialis viagra cialis levitra cialis rezeptfrei sterreich cialis flussig comprar cialis 10 espa241a prices for cialis 50mg brand cialis nl buy brand cialis cheap cuanto cuesta cialis yaho
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :