تبلیغات
كتابیست - زندگینامه وآثار تورج رهنما نویسنده ومترجم

كتابیست

تورج رهنما درسال 1316 در شهر اهواز به دنیا آمد . وی تحصیلات ابتدای و دبیرستان خودرا در ایران گذراند و برای ادامه تحصیل به آلمان و در دانشگاه مونیخ دررشته پزشكی نام نویسی كرد . در حدود دو ماه به آموختن زبان آلمانی در انیستیتو گوته پرداخت . او دررشته پزشكی چهارسال تحصیل كرد ولی با موافقت دانشگاه وسفارت آلمان رشته تحصیلی اش را تغییر داد . بعد در رشته ادبیات آلمانی ، روان شناسی و تعلیم وتربیت ادامه تحصیل دادو موفق به اخذ درجه فوق لیسانس درهمان رشته شد وبعد به ایران بازگشت .از دولت اتریش برای ادامه تحصیل بورس شد و دردانشگاه زالتسبورگ تا مقطع دكتری ادامه تحصیل داد و رساله دكتری خود را تحت عنوان «بازتاب نظریه های روانكاوی درادبیات معاصر آلمان » نوشت
تورج رهنما تحصیلات ابتدایی و دبیر ستان تورج رهنما به استثنای دوسال درتهران بود . درسال 1336 تیرماه به آلمان رفت و در دانشگاه مونیخ دررشته پزشكی نام نویسی كرد . در حدود دو ماه به آموختن زبان آلمانی در انیستیتو گوته پرداخت . پس از پایان دوره زبان آموزی به مونیخ بازگشت و با یك دانشجوی یونانی كه دردانشگاه فنی تحصیل می كرد هم اتاق شد . دررشته پزشكی چهارسال تحصیل كرد ولی با موافقت دانشگاه وسفارت آلمان رشته تحصیلی اش را تغییر داد . بعد در رشته ادبیات آلمانی ، روان شناسی و تعلیم وتربیت ادامه تحصیل داد. و در سال1346 موفق به اخذ درجه فوق لیسانس درهمان رشته شد وبعد به ایران بازگشت . درسال1347 از دولت اتریش بورس شد و دردانشگاه زالتسبورگ رساله دكتری خود را تحت عنوان «بازتاب نظریه های روانكاوی درادبیات معاصر آلمان » نوشت .

خاطرات و وقایع تحصیل : دوره تحصیل تورج رهنما همراه با گذراندن كلاسهای مختلف خط و شعر و موسیقی بود . كه اولین شعر كه سروده است قطعه ای است درباره گل«تاج خروس » گلی كه در دفترچه ای خشك كرده و می بایست آن را به آموزگاردرس «علم الاشیاء» تحویل دهد می پرسید چرا تاج خروس ؟ چرا این گل نسبتا نكره ؟ چرا بنفشه و اطلسی و امثال آنها نه ؟ برای این سئوالها پاسخی نداشت ولی مادرش می گفت : كه او همیشه معكوس به دنیا آمده است . نخستین شعر كه از او در یك روز آدینه از رادیو به گوش روستاییان رسید متنش این بود :
نگردد مهربان ، نامهربان یاری كه من دارم نجوید غیر آزارم ، دلازاری كه من دارم
بعد به آلمان برای ادامه تحصیل رفت و چون علاقه ای به تحصیل دررشته پزشكی نداشته به اعتبار كارت دانشجوئیم ساعتهای متوالی سوار تراموامی شد و بارها پاندول وار از مبدا به مقصد و از مقصد به مبدا می رفت . ازرشته خود و همچنین اجساد لند هور آلمانیها و فضای حاكم آنجا با روحیه اش سازگار نبود . چهار سال در این رشته بود كه در همان روزهای اول پدرش فوت كرد و مادرش گهگداری مبلغ ناچیزی برایش می فرستاد تا اینكه توانست به ایران باز گردد .
فعالیتهای ضمن تحصیل : تورج رهنما تمام اوقاتش صرف درس خواندن بود ولی درزمینه شعرو موسیقی و خط هم فعالیت داشته است . در آلمان برای كمك خرج تحصیلش دو سال معلم زبان و ادبیات آلمان را به عهده داشت .
استادان و مربیان : استاد موسیقی تورج رهنما، شادروان اسماعیل مهرتاش ، استاد خط وی مرحوم علی آقا حسینی ، استاد شعر وی نادر پور بوده است .
همسر و فرزندان : همسر تورج رهنما ، خانم سوزان گویری است كه بعنوان مترجم درتمام سالهای كاری در كارهای وی پشتیبان دكتر بوده است .
وقایع میانسالی : تورج رهنما درسال 1358 از دانشگاه تهران درخواست ماموریت مطالعاتی درآلمان را كرد كه پذیرفته شد . برای انجام یك كار تحقیقی - آموزشی به انیستیتو گوته مونیخ دعوت شد . در آنجا به اتفاق یك خانم آلمانی و یك موسیقی كتاب آلمانی برای ایرانیان رانوشتند كه بعد ها در انیستیتو گوته تهران تدریس می شد . اما این اشتغالات وی را ، كه سخت تنها بود راضی نكرد . بنابراین به فكر افتاد كه برای مبارزه با یك افسردگی ،خود را با كار مضاعف سرگرم شد .‌ابتدا درنظر داشت داستانهای كوتاه بنویسد اما طبیعت « معكوس نگر »وی هم دسته گل به آب داد . بنابراین به ترجمه داستانهاب كوتاه فارسی به آلمانی پرداخت . وی 6 ساعت در هفته در دانشگاه تدریس وروزی 1 ساعت همراه همسرش به پیاده روی می رود او همسرش راعامل موفقیت خود می داند ، همچنین وی از سال 1376 تقریبا تقریبا نابینا است و بوسیله یك دستگا ه الكترونیكی می تواند بنویسد یا بخواند .
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : تورج رهنما عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه زالتسبورگ اتریش بوده است .
فعالیتهای آموزشی : تورج رهنما فعالیت آموزشی خودرا درهمان سالهای اول در آلمان دررشته زبان و ادبیات آلمانی آغاز كرد و پس از بازگشت به ایران درانیستیتو گوته تهران مشغول به تدریس زبان آلمانی شد . برای ادامه تحصیل به اتریش بازگشت و بعد از پایان تحصیلاتش بعنوان مدرس مهمان به كار پرداخت . درسال 1351 به ایران بازگشت وبه تدریس زبان وادبیات آلمانی نیز پرداخت .
آرا و گرایشهای خاص : تورج رهنما معتقد است كه: « همه انواع ادبی اعم از شعر ،‌رمان ،نمایشنامه بیشتر داستان كوتاه ماست كه از نظر كیفیت درسطحی بالاتر قرار دارد . ما به جز شعر انواع ادبی دیگر را البته به شكل كنونی آن از غرب گرفته ایم . ما تا150 سال پیش با این انواع ادبی آشنا نبودیم . اما آنگاه كه آنها را شناختیم و خواستیم رمان بنویسیم ، دچار مشكل شدیم . رمان به حسابگری نیاز دارد ، و ما حسابگرنبودیم . رمان به جهان بینی نیاز دارد و ما بیش از حو مجاز انعطاف پذیر بودیم . رمان درموارد بسیاربه شخصیتهایی نیاز دارد كه مستقلا بیندیشند و مستقلا عمل كنند ، و ما این چنین نبودیم . درنمایشنامه هم مسئله همین گونه است . درآنجا هم صراحت لهجه و قاطعیت لازم است ، اما ما از این ویژگیها چندان برخوردارنبودیم . بنابر این نه می توانستیم رمان بنویسیم و نه نمایشنامه . البته امروز قضیه تغییر كرده است . به همین دلیل هم هست كم در عرصه رمان نویسی به ویژه دردودهه اخیر گامهای نسبتا بلندی برداشته ایم .اما درمورد شعر مسئله كمی فرق می كند ، ما بیش از 1000 سال سنت شعری داشتیم ، بنابراین هنگامی كه با زندگی جدید ،با اندیشه های جدید ، با هنر و ادبیات جدید روبه روشدیم ،نتوانستیم آن را به سادگی كنار بگذرایم . اما بعد كارخانه آمد ، ماشین آمد ،نئون آمد و نیما آمد . نیما دل شیر داشت . نیما مارا از دنیایی كه در آن شمع و شتر و شراب و شاهد حكم می راندند ،بیرون كشید و به ما آموخت كه جهان تغییر كرده است . باید به گونه دیگری نگریست وبه گونه دیگری سخن گفت . ام از زمانی كه نیما عقایدش را بیان كرد هنوز 100سال هم نگذشته است .یك قرن اخیر كجا و ده قرن پیشین كجا ؟بنابراین طبیعی است كه ما درعرصه شعر هنوز «رسوب »نكرده ایم ، درفضا معلقیم و دست و دلمان می لرزد . اما درمورد داستان كوتاه ،چنین نبوده ، ما گستاخانه به آب زدیم ، خطر كردیم و موفق شدیم . به ویژه آن كه داستان كوتاه برخلاف تصور عمومی ماهیتا به شعر نزدیك تر است تا به دلمان . من به این دلایل به داستان كوتاه رو ی آورده ام وبه ترجمه و انتشار آنها پرداختم وواقعیت این است كه مخاطبان نسبتا زیادی هم یافتم .
جوائز و نشانها : تورج رهنما درمسابقه ای كه در زمینه شعروبا موضوع هانوور برگزار شد شعری را به آلمانی ترجمه كرده كه لحنی طنز آمیز داشت و درمیان 82 شاعر جهان موفق به كسب جایزه ادبی شهر هانوور در آلمان درسال 2000 شد . همچنین درزمینه گسترش ادبیات آلمانی درایران و ادبیات فارسی درآلمان موفق به دریافت نشان گرفته درآلمان گردید كه در 22 ماه مارس 2002 درشهروایمار دریافت كرد .
چگونگی عرضه آثار : تورج رهنما بیش از 100 مقاله تحقیقی درباره ادبیات امروز ایران و آلمان درماهنامه های ادبی ایران و كشورهای آلمانی زبان نوشته است . ترجمه بسیاری از رمانها ، نمایشنامه ها ، مجموعه داستانهای طنز آمیز و ......آلمانی راترجمه كرده و به چاپ رسانده است .

آثار :
1  آتش پرست
ویژگی اثر : داستانهای كوتاه صادق هدایت به آلمانی درمونیخ 1997
2  آلمانی برای ایرانیان 1
      ویژگی اثر : آلمانی به فارسی درتهران 1362
3  آلمانی برای ایرانیان 2
      ویژگی اثر : آلمانی به فارسی درتهران 1362
4  ادبیات تغزلی و داستانی در ایران
      ویژگی اثر : به آلمانی و در هانوور سال 1981
5  ادبیات نمایشی درایران
      ویژگی اثر : به آلمانی درهانوور سال 1981
6  انتری كه لوطی اش مرده بود
      ویژگی اثر : داستانهای صادق چوبك به آلمانی دربرلین 1983
7  برشت ،‌فریش ،‌دورنمات
      ویژگی اثر : این اثر به فارسی درتهران سال 1357
8  برگ سبز
      ویژگی اثر : كه این یاد نامه به مناسبت 70 سال تولد خانم دكتر آنه لیزه قهرمان واین كتاب نخستین یادنامه ای است كه یك ایرانی برای یك خارجی نوشته است و این اثر به فارسی و آلمانی ،‌تهران 1378
9  تا سرزمین چلچله ها تاماه
      ویژگی اثر : مجموعه شعر به فارسی در تهران 1354
10  چهره غم چهره غمگین من
      ویژگی اثر : اولین داستان ترجمه شده آلمانی به فارسی است كه درسال 1372 به چاپ رسیده است .
11  چوب به دستهای ورزیل
      ویژگی اثر : نمایشنامه ای از غلامحسین ساعدی به آلمانی دربن 1983
12  خان هشتم
      ویژگی اثر : مجموعه شعر به فارسی و آلمانی تهران 1380
13  درآستانه فصلی سرد
      ویژگی اثر : قصه نویسان زن درایران به فارسی تهران 1376
14  درباغ حاجی
      ویژگی اثر : داستانهای محمد علی جمالزاده به آلمانی ، در فرانكفورت سال1993
15  درسكوت گل سرخ
      ویژگی اثر : مجموعه شعر به فارسی ،‌تهران 1369
16  درنفس اژدها
      ویژگی اثر : ازداستانهای نوین فارسی كه به آلمانی در فرانكفورت و سال 1981
17  دفاع از گرگها
      ویژگی اثر : نمونه هایی از شعر امروز آلمان به فارسی در تهران سال 1380
18  سیما ی زن درادبیات داستانی امروز ایران
      ویژگی اثر : به آلمانی درمونیخ 1986
19  شعر، رهایی است
      ویژگی اثر : نمونه هایی از شعر امروز ایران به فارسی درتهران 1377
20  صدف وقصه تنهایی او
      ویژگی اثر : مجموعه شعربه فارسی درتهران 1350
21  گیله مرد
      ویژگی اثر : داستانهای انتقاد آمیز فارسی به آلمانی برلین 1984
22  یادگارهای خشكسالی های باغ
      ویژگی اثر : تهران 1376

منابع :
گفت و گو با دكتر تورج رهنما ، كتاب ماه و ادبیات فلسفه ، آذر و دی ماه 1380 ، شماره 3و2
 بنیاد ایران شناسی

http://91.98.46.102:8080/Farhikhtegan/details.aspx?id=1002

نظرات() 
canadian prescriptions online
شنبه 31 شهریور 1397 08:08 ب.ظ

Very good material. Regards!
buy viagrow aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmacy online 24 canada online pharmacies medication aarp recommended canadian online pharmacies northwest pharmacies drugs for sale on internet online pharmacies india top rated canadian pharmacies online northwest pharmacy canada
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:24 ب.ظ

You explained that exceptionally well.
female cialis no prescription female cialis no prescription acheter cialis meilleur pri safe site to buy cialis online cialis et insomni cialis prices cialis tadalafil click here to buy cialis generic cialis levitra usa cialis online
cialisvbuy.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:22 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
effetti del cialis cialis diario compra precios de cialis generico prezzo cialis a buon mercato cialis super kamagra cialis farmacias guadalajara cialis pills generic cialis at walmart we recommend cialis info cialis farmacias guadalajara
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:31 ق.ظ

You definitely made the point.
cialis from canada purchasing cialis on the internet cialis 20 mg cost free generic cialis tarif cialis france generic cialis 20mg tablets only best offers 100mg cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis for sale south africa cialis 100mg suppliers
canada drug pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:25 ب.ظ

Kudos! Quite a lot of forum posts.

best canadian mail order pharmacies buy viagra now canada medications information online pharmacies are canadian online pharmacies safe canada online pharmacies reviews buy viagra now canadian drug store online pharmacies legitimate drugs for sale on internet
buycialisonla.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:06 ق.ظ

Kudos. I like this.
generic viagra uk viagra buy online usa buy generic viagra online canada tadalafil buy pharmacy online is it legal to buy viagra buy viagra jelly where can i purchase viagra pharmacy viagra prices viagra at pharmacy
Cialis canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:18 ب.ظ

You actually expressed it effectively.
cialis rezeptfrei sterreich cialis for bph generic cialis levitra viagra or cialis compare prices cialis uk enter site natural cialis cialis generico en mexico cialis 20 mg effectiveness what is cialis we use it cialis online store
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:22 ق.ظ

You said it perfectly..
cialis en mexico precio cialis from canada achat cialis en suisse cialis dose 30mg cialis daily dose generic prezzo cialis a buon mercato cialis patentablauf in deutschland cialis cost discount cialis viagra or cialis
cialisbuys.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:26 ب.ظ

Amazing tons of wonderful tips.
5 mg cialis coupon printable cialis tablets australia we choice cialis pfizer india acquisto online cialis cialis dosage miglior cialis generico rezeptfrei cialis apotheke cialis generico lilly generic cialis 20mg uk tadalafil 20 mg
viagra with a prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:20 ق.ظ

This is nicely put! !
buy viagra using paypal buying viagra on line buy viagra pfizer viagra buy viagra pharmacy online viagra buy female viagra online is it legal to buy viagra where to buy viagra online viagra online canada is it illegal to buy viagra online viagra uk
http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:09 ب.ظ

You made the point!
cialis daily cialis prices in england cialis savings card cialis generico cialis 5 mg scheda tecnica online cialis look here cialis order on line cipla cialis online cialis efficacit buy cialis sample pack
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:56 ب.ظ

Information well regarded!!
look here cialis cheap canada we like it cialis price buy cialis online nz i recommend cialis generico purchase once a day cialis we choice free trial of cialis ou trouver cialis sur le net pastillas cialis y alcoho buy original cialis cialis generico lilly
Low cost viagra 20mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:17 ق.ظ

Fine stuff. With thanks!
where can i buy cheap viagra online where to buy sildenafil uk buy sildenafil uk buying viagra ireland generic viagra buy online how to buy viagra on line order viagra without prescription viagra tablets online purchase viagra online rx how to safely buy viagra online
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 11:10 ب.ظ

Many thanks. An abundance of postings.

viagra cialis levitra cialis preise schweiz buy cialis online cheapest cialis tablets for sale cialis online deutschland cialis tablets for sale cialis 50 mg soft tab cialis flussig cialis free trial cialis prezzo in linea basso
مجید علیزاده خوشرو
سه شنبه 9 آبان 1396 11:15 ق.ظ
استاد ، براتون هر جا هستین براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم .
یونس وحدتی هلان
دوشنبه 8 آبان 1396 08:44 ق.ظ
با سلام و عرض ادب بنده در دانشگاه تهران دانشجوی ایشان بودم که شخصیتی بسیار وارسته هستند و واقعا از کرسی درس ایشان بهره های فراوانی بردیم و خیلی ارادتمند ایشان هستیم ان شاالله که هر چه زودتر چشمانشان بر نور و روشن گردند تا مردم بتوانند بیشتراز علم و دانش و تجربیات ایشان بهره مند گردند
What is leg length discrepancy?
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:23 ق.ظ
This article is really a nice one it assists new web visitors, who are wishing in favor of blogging.
http://caraCazarez.jimdo.com/
جمعه 29 اردیبهشت 1396 05:12 ب.ظ
No matter if some one searches for his required thing, thus he/she needs to
be available that in detail, thus that thing is maintained over
here.
ماندانا مطاعی
چهارشنبه 24 آذر 1395 11:58 ب.ظ
من افتخار شاگردیشون رو در دانشگاه تهران داشتم. شخصیتی خاص، بامحبت و بسیارصبور
همه دانشجوهاشون دوستشون دارن.
نورعلی احمدی فالحی
شنبه 16 شهریور 1392 12:50 ق.ظ
باسلام بنده مدت چهارسال از محضر استاد رهنما استفاده کردم به همین خاطر از ایشان سپاسگزارم وبرای ایشان سلامتی وشادمانی از خداوند بزرگ مسئلت دارمواز این که فهمیدم نابینا شده اند.9 بسیار متاسف گردیدم
اهو غضنفری
چهارشنبه 14 فروردین 1392 01:24 ب.ظ
چقدر اذیت کردی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :