تبلیغات
كتابیست - داستان کوتاه”چوتی دختر” نویسنده: رازی محبی

كتابیست

قطا ر جنازه های کنار هم لمیدهء میله های رنگ و رو رفته وزنگ زده آهنی ، بسان تن پوش زندانیان ، کف سرد وسیمانی سالون را ، خط های موازی کشیده ، ولکه های مردهء رنگهای مات تن پوش تن های خاک آلود و خسته و بهم چسپیده را ، در برزخ انتظار می فشرد ند.
رنگهای قهوه ا ی سوخته ، نسواری سیر،کرم تیره ،خا کستری مایل به سیا ه در فا صله ی اندک سکوت میان دو فر یادگوش خراش سر های تاس سربا زان با توم بدست ، در هم می دویدند وحل می شدند .
با غرش بی مجال سر های تاس سربازان باتوم بدست ، رنگهای مات ، باحرکت مرده تر از پیش ، از هم جدا شده ، در سرمای سیمانی سا لون ، در سکوت ، می مردند و می ماندند.
دست هایشان سرد تر شده ، تکراربیایان مرگ را نفس می کشیدند . مثل تکرار خط های زنگ زده میله های آهنی که رنگهای مات مرده را در خود می فشردند.
بوی کهنگی رنگ وپوسیدگی زنگ میله ها، بوی تندی نم ماندهء عرق تن ها ،بوی خاک تن پوش ها ، و فشار انگشتان شست واشاره سر تاس سرباز اتاق کنترل مرزی ،موهای نرم روشن سرپر رازی را ، خفه می کرد ند .
سری با موهای نرم روشن ، تقلا می کرد مهر تایید بخورد تا بتواند از جلوی سر های تاس سربازان باتوم بدست رد شود، سر تاس سرباز اجازه نمی داد.
چشمان پر راز سری با موهای نرم و روشن ، در سکوت پر رنج وغم آلود ، پرسید: چرا؟ من ناجارم چونکه پاره ای از وجودم انسوی سیم های خار دار جا مانده است.

سر تاس سرباز: ازت خوشم نمی آید، من خود قانونم ،چون من تاسم هرچه سراست باید تاس باشد مثل من. سری با مو های نرم و روشن ، باخشم خاموش ، در سکوت مشکوک از قطار لکه های مات رنگ ، کنده شده ، و در سایه روشن تند نور های باریک تابیده از پنجره های کوچک ، خط های طویل و مواز ی میله های زنگ زده آهنی را ، دانه دانه ،پشت سر گذاشت.
سری با موهای نرم روشن ، به وسعت دور دشت خیره ماند، دشت دور بود ،و ساکت ،ساکت وخسبیده تا عمق خط مبهم افق،ابی کم رنگ خاک الود اسمان لمیده بر دشت، و دشتی تشنه، خسته درسنگینی تنها ییش. تنها ریگهای سرگردان ، روی دستان گیج باد های مست می دویدند وگرد باد بالا بلندی در دایره های شکسته می چرخید.
گرد باد می چرخید، راست می شد ،خم می شد،چیز هایی از دشت می چید و سایه اش اشکالی مبهم را ، روی دشت نقش می زد.
نقش ها در فرم های گو نا گون شکل می گرفتند ،درهم می تنیدند،موج بر می داشتند،موها در دایره های بی نهایت تکثیر می شدند،تبره می شدند ،روشن می شدندو در وهم مبهمی ریگ های روان ، یکه یکه انها را می بلعید ند .
گرد باد بسوی سری با مو های نرم روشن پیش می آمد .موهای نرم و روشن در گرد وخاک وبادوریگ های روان می لرزید.
گرد باد نز دیک و نز دیک تر می شود،مو های نرم روشن بیشتر می لرزید ودر غبار ذره های خاک ، تاریک وتاریک ترمی شد. گرد باد در صفر نقطه مرزی ، آنسوی سیم های خاردارمی چرخید.
صدای قه قه سر های تاس سربازان باتوم بدست از اینسوی سیم های خاردار در صدای تلخ تکدی کودکی درآنسوی سیم های خاردار گره می خوردند،ومو های نرم روشن بیشتر می لرزید.
گرد باد سری با مو های نرم روشن را ، از کنار سیم های خاردار می چیندو مو های نرم روشن ، همراه اشیای گو نا گون که گرد باداز زمین چیده بود می چرخندومی چرخند.
آنقدرکه نقش سری با موهای نرم روشن کنارشیشه های خالی شراب،پاکت های سیگار،ورق پاره های رنگا رنگ روزنا مه ها و شال سبز ، با خط های سرخ دخترانه در سایه سرگردان گرد باد روی زمین نقش می بندد. بوی خوش شیشه های خالی شراب ، بوی تنباکو ، و بوی شال دخترانهء مو های نرم روشن را مستانه تر در گرد باد می چرخاند.
گرد باد در دایره های شکسته روی دشت می چرخدو ریگ های روان پیوسته نقش های سایهء گرد باد را می بلعد.
باد تند وتند تر، ریگ های گیج رادر پی سا یه گرد باد می راند.باد زوزه می کشید ،ریگ های روان تمامی نقش های سایه گیرد باد را بلعید، گرد باد از سوگ سایه اش دق می کرد. میمرد.
سری با مو های نرم روشن ، همراه شال سبز ، با خط های سرخ دخترانه در کنار دروازه شهر لب سرک می افتد و اهسته خودش را زیر پایه شکسته چراغ برق می کشاند.
تانک های غول پیکر آمریکایی و نفربر های ناتو ، در صف های طولانی با غرش گوش خراش ، از جلوی سربا موهای نرم روشن با سرعت رد می شوند.
موهای نرم روشن از باد تند تانگ هاونفر برها می لرزد،تانگ ها رد می شوند ،مو های نرم روشن می لرزد. پس ماند صدای غرش تانگ ها که دور می شدند در صدای خشک پوتین پا های سر بازان اردوی ملی که ازدور می آمدندبی توقف می لغزید.
سربازان اردوی ملی ، در صف های موازی روی سان جنازه حمل می کردند. مو های جنازه هاهمه سرخ بودند و این سرخی تا زمین امتداد داشت.
زمین پر شده بود از خط های سرخ موازی ، مثل قطار جنازه های کنارهم لمیده میله های رنگ از رو رفته و زنگ زده آهنی ، که لکه های مرده رنگ های مات تن پوش تن های خاک آلود خسته و بهم چسپیده را ، در برزخ انتظارمی فشرد،زمین پر شده بود از خط های سرخ موازی…
آنسو تر دختری با چوتی های مقبولش در لای این همه خط های سرخ موازی گیر کرده بود، مثل لکه های مات رنگ در میان میله های آهنی.
او نمی خواست چوتی های بافته شده اش سرخ شود ،از این همه سرخ می ترسید ، وچوتی های سیاهش می لرزید .
سر با مو های نرم روشن ، دانه دانه خط های سرخ موازی را قطع کرده شال سبز با خط های سرخ دخترانه را ، که از گرد باد گرفته بود روی چوتی سیاه دختر می اندازد، و چوتی سیاه بلند دختر او را بدنبال خودش در خیابان ها می کشاند.
دختر از بقچه اش سیب تازه رسی را، به سر با موهای نرم روشن تعارف می کند.
چوتی سیاه دختر ، شعر می خواند،دخترسیب پوست می کند،مو های نرم روشن شعرهای شیرین چوتی سیاه دخترشاعر را می نوشد و مستانه می رقصد.
بوی خوش شیشه های خالی شراب،بوی تنباکووبوی شال سبز دخترانه در زنجیر بلند چوتی سیاه دختر می پچید و موهای نرم روشن به ریتم شیرین شعرچوتی سیاه دختر مستانه تر می رقصید.
چوتی سیاه دختر: دیگر از روی زمین نرو،روی زمین پر است از خط های سرخ موازی و تو در میان این همه خط های سرخ موازی گیر می مانی.
موهای نرم روشن آرام با خود زمزمه می کند: مثل میله های زنگ زده آهنی ، که رنگ های مرده و مات تن پوش تن های خسته را در برزخ انتظار می فشردند.
چوتی سیاه دختر شاعر ، مو های نرم روشن را به میدان هوایی می رساند و در گوشه میدان می ایستد. باد تند تانک های امریکایی و نفر برهای ناتو موهای نرم روشن را می لرزاند،موهای نرم روشن می لرزد. می لرزد. می لرزد…
اردوی ملی ، جنازه ها رادرانبارطیاره ، جا می زنند،سرخی موهای جنازه ها روی سیاهی قیر میدان هوایی ، خط های سرخ موازی می کشد .
سربامو های نرم روشن روی جنازه ها می نشیند.طیاره از زمین کنده می شود، سربا موهای نرم روشن ، به زمین نگاه می کند،زمین خشک است وتاس. تاس ، مثل سرهای سربازان با توم بد ست در آنسوی سیم های خاردار، که همه تاس بودند وبی مو،تنها جای تار های مو روی شانه هاشان جا مانده بود.
خط های نا منظم رد پای آبهای خشکیده ، روی پیشانی زمین جا مانده بود ،زمین خشک وتاس شده بود. سربا موهای نرم روشن حس بدی داشت،حس خفگی ،خفگی ازگندیدگی ، و بوی تعفن ،حس می کرد زیر زمین همه جنازه است ، و مغز زمین تاس گندیده است.مثل مغزسرهای تاس سربازان باتوم بد ست در آنسوی سیم های خاردار.
به مو های سرخ جنازه ها که در موازات هم افتاده بودند نگاه انداخت،دلش برای مغز جنازه ها سوخت،آه سردی کشید،یواش زمزمه کرد:کاش تا ابد موهای سرخ جنازه ها نریزد ،کاش سر جنازه ها تاس نشود. چون باور کرده بود هرچه تاس شود مغزش می گندد . او ازبوی تعفن گندیدگی می تر سید،فکرمی کرد بوی تعفن گندیدگی که ازتاسی به وجود بیاید به هر چیزی برسد ، آن چیزرا بزودی می گنداند،از گندیدگی ،از تاسی، می ترسید. می ترسید .
نگاهش روی مو های سرخ جنازه ها ثابت شده بود ،مو های سرخ جنازه ها تا زمین تاس امتداد داشتند ،زمین پر شده بود از خط های سرخ موازی،مثل قطارجنازه های بهم چسپیده میله های رنگ از رو رفته و زنگ زده آهنی ، که لکه های مرده رنگ های مات تن پوش تن های خسته رادر برزخ انتظار می فشردند.
مو های نرم روشن کم کم سفید می شد،ابر خوش رنگی ، آسمان را در آغوش می کشید،طیاره در لابه لای ابر ها می دوید.مو های نرم روشن که دیگر سفید شده بودند دانه دانه روی ابر ها می نشستند،وابر ها مستانه می رقصیدند.
سر با مو های نرم روشن داشت تاس می شد ،مثل زمین تاس پست وبلندی هایش پیدا وپیدا تر می شد . سربامو های نرم روشن یکه یکه تمام خا طرات پستی وبلندی سرش را ، که روز گار بر سرش اورده بود برای آخرین بار ، در حافظه اش مرور کرد.
سر که مو های نرم روشن داشت کاملا تاس شد ،مثل سر های تاس سربازان با توم بد ست ، در آنسوی سیم های خار دار ، و مغزش گندید.
او از گندیدگی،از تعفن، می ترسید، می ترسید که بوی تعفن این گندیدگی به چیزی دیگری برسد، چون باور داشت بوی تعفنی که از تاسی بوجود بیاید به هر چیزی که برسد آن چیز را بزودی می گنداند و او می ترسید که همه چیز بگندد می ترسید که همه چیز بگندد.
وقتی آخرین تار موی سر مو های نرم روشن ، روی دستان نرم ابرهای خوش فام نشست ، ابر های خوش مست ،رندانه خندیدند.
مو های سفیدنرم روشن با همان آهنگ خوش چوتی سیاه دخترشاعر ، شعر هایش را برای ابرها می خواند ،ابر ها از خنده اشک شوق می ریختند.
اشک ها برف شده بر زمین می نشستند ،زمین سفید سفید می شد،بدون پست بلندی هایی که روز گار بر سرش آورده بود.
تا زمین سفید شد ابر ها از جلوی خورشید کنار رفتند،آفتاب بر زمین تابید ،در زمین سفید هیچ چیزی را یخ نزد .

افغانستان
 تورکیک پرس

Short URL: http://www.turkicpress.com/fa/?p=2621
http://www.turkicpress.com/fa/?p=2621

نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:19 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
northwest pharmacies online is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacy no prescription canada drugs online canada medication pharmacy canadian medications pharmacy canadian pharmacy canadian online pharmacies canadian pharmacy cialis online canadian pharmacy
Cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 08:33 ق.ظ

Appreciate it. Lots of tips!

cialis uk next day does cialis cause gout cialis daily new zealand generic cialis pro overnight cialis tadalafil generic cialis 20mg uk cialis lilly tadalafi cost of cialis per pill canadian drugs generic cialis non 5 mg cialis generici
Cialis pills
یکشنبه 2 تیر 1398 04:36 ب.ظ

Wonderful data, Regards.
discount cialis tadalafil 10 mg tadalafil generic cialis prices price cialis best cialis 20mg cialis free trial cialis uk next day cialis e hiv cialis authentique suisse
Cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 02:04 ق.ظ

Thanks. An abundance of knowledge!

cheap cialis no prescription cialis cheap wow cialis tadalafil 100mg cialis for sale cialis patent expiration cialis australia org buy cialis online legal generic cialis at the pharmacy only here cialis pills purchase once a day cialis
http://checkpintill.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:03 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis from canada cialis 20mg cialis generico online costo in farmacia cialis cipla cialis online legalidad de comprar cialis cilas buy brand cialis cheap cialis cipla best buy cialis generique
http://inexfe.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 04:48 ب.ظ

Awesome content. With thanks.
cialis online holland order generic cialis online cialis generic tadalafil buy cost of cialis cvs buy cialis online nz buy original cialis cialis 50 mg soft tab dose size of cialis buy cheap cialis in uk cialis for bph
http://rinatar.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 01:18 ق.ظ

You actually reported that fantastically!
acquisto online cialis miglior cialis generico cialis online deutschland comprar cialis navarr effetti del cialis are there generic cialis deutschland cialis online we like it cialis price cialis generico online cialis generic
Cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:26 ق.ظ

You actually mentioned that fantastically!
cialis pills cialis in sconto we recommend cheapest cialis chinese cialis 50 mg acheter cialis meilleur pri generic cialis levitra buy name brand cialis on line compare prices cialis uk cialis para que sirve where cheapest cialis
weblink price cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:06 ب.ظ

You definitely made your point.
overnight cialis tadalafil purchase once a day cialis can i take cialis and ecstasy prices on cialis 10 mg we like it cialis soft gel cialis 20 mg cut in half generic cialis levitra cost of cialis per pill ou trouver cialis sur le net cialis canada on line
http://letethe.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:43 ب.ظ

Beneficial knowledge. Regards.
cialis 5 mg funziona cialis reviews cialis et insomni click now buy cialis brand cialis pills cialis generico in farmacia buying cialis on internet american pharmacy cialis cialis generico online when can i take another cialis
http://isharta.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:41 ب.ظ

You reported that effectively.
comprar cialis navarr buy cialis sample pack cialis online deutschland cialis generico en mexico get cheap cialis cialis free trial buy cialis cheap 10 mg bulk cialis cialis generico lilly when will generic cialis be available
http://acanen.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:31 ق.ظ

Thanks a lot! A lot of stuff.

if a woman takes a mans cialis cialis 50 mg soft tab cost of cialis per pill tarif cialis france cialis with 2 days delivery price cialis per pill miglior cialis generico interactions for cialis cost of cialis per pill compare prices cialis uk
Buy generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 12:27 ق.ظ

With thanks! Ample postings!

cialis arginine interactio how to purchase cialis on line cialis sicuro in linea cost of cialis per pill purchase once a day cialis how does cialis work cialis per paypa cialis for sale south africa cialis therapie cialis 5 mg scheda tecnica
Cialis generic
جمعه 24 خرداد 1398 10:13 ق.ظ

Regards. I enjoy this!
we like it cialis soft gel cialis en 24 hora cialis therapie cialis canadian drugs click here to buy cialis order cialis from india cialis 50 mg soft tab cialis 50 mg soft tab cialis generic tadalafil buy click now cialis from canada
http://rememgi.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:40 ب.ظ

This is nicely said! .
no prescription cialis cheap when will generic cialis be available low cost cialis 20mg legalidad de comprar cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis canada cialis daily reviews we use it cialis online store viagra vs cialis vs levitra buy brand cialis cheap
http://mersuntsnat.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:40 ق.ظ

You actually reported that superbly.
cialis prezzo al pubblico cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg buy cialis coupon prix cialis once a da cialis generico en mexico cialis online cialis side effects ou acheter du cialis pas cher cialis generico in farmacia
preis cialis 20mg schweiz
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:33 ب.ظ

Useful info. Appreciate it!
cialis 30 day trial coupon achat cialis en suisse cialis generika cialis usa cost precios cialis peru cilas tadalafil tablets cialis 20mg preis cf cialis for sale in europa acheter cialis kamagra
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:06 ق.ظ

You said that very well.
price cialis wal mart pharmacy generic cialis tadalafil can i take cialis and ecstasy 40 mg cialis what if i take cialis billig buy cialis online cialis daily cialis 20 mg canadian discount cialis cialis professional from usa
authentic viagra pills
شنبه 18 خرداد 1398 09:04 ق.ظ

Hi there, I wish for to subscribe for this webpage to get newest updates, thus where can i do it please assist.
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 11:44 ب.ظ

Thanks, I like this!
only best offers cialis use cialis dosage cialis kaufen wo 5 mg cialis coupon printable cialis dosage cialis per paypa side effects of cialis cialis 20 mg best price cialis canadian drugs cialis 20 mg
http://canadianorderpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 09:33 ب.ظ

Thanks a lot. I enjoy it!
canadian cialis legitimate canadian mail order pharmacies buy viagra usa drugs for sale deep web northwest pharmacies online cialis from canada buy viagra 25mg canada vagra drugs for sale in mexico best canadian mail order pharmacies
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 03:21 ق.ظ

Really plenty of useful knowledge!
cialis preise schweiz warnings for cialis precios de cialis generico safe dosage for cialis ou trouver cialis sur le net buy cialis uk no prescription cialis online precios de cialis generico cialis qualitat cialis generico postepay
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:58 ق.ظ

Useful data. Regards!
comprar cialis 10 espa241a canadian drugs generic cialis cialis generico lilly venta cialis en espaa we recommend cheapest cialis buy online cialis 5mg cialis sicuro in linea cialis en mexico precio bulk cialis cialis 5mg billiger
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:51 ب.ظ

You mentioned this superbly!
buy online cialis 5mg cialis 5 mg buy click here cialis daily uk comprar cialis 10 espa241a buy cialis online legal cialis billig cialis bula cialis para que sirve cialis flussig cialis canada on line
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:22 ق.ظ

Regards! A lot of knowledge!

cialis prezzo di mercato cialis without a doctor's prescription only here cialis pills cialis 20 mg effectiveness cialis ahumada cialis canada viagra vs cialis vs levitra does cialis cause gout rezeptfrei cialis apotheke cialis therapie
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 02:26 ب.ظ

Helpful tips. Regards!
cialis 05 cialis 100 mg 30 tablet callus tadalafil 20 mg cialis flussig where do you buy cialis chinese cialis 50 mg bulk cialis usa cialis online generic cialis levitra
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:59 ق.ظ

You said it nicely..
legalidad de comprar cialis cialis generisches kanada warnings for cialis the best choice cialis woman dosagem ideal cialis cialis 20 mg best price cialis prices non 5 mg cialis generici cialis australia org 5 mg cialis coupon printable
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 01:55 ب.ظ

Seriously a lot of beneficial info.
link for you cialis price try it no rx cialis only best offers cialis use free generic cialis generic cialis pro cialis y deporte generic cialis how does cialis work dose size of cialis cialis for sale in europa
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 02:41 ق.ظ

Helpful write ups. Many thanks!
cialis 5 mg effetti collateral cialis patent expiration cialis generico in farmacia generic cialis review uk cialis online generico cialis mexico cialis coupons printable rezeptfrei cialis apotheke cialis manufacturer coupon dose size of cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 01:56 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis taglich cialis kaufen cialis savings card tadalafil tablets only now cialis 20 mg sialis cialis with 2 days delivery cialis 5mg prix low dose cialis blood pressure does cialis cause gout
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :