تبلیغات
كتابیست - فهرست كتابهای یعقوب آژند

كتابیست

سه شنبه 10 آبان 1390

فهرست كتابهای یعقوب آژند

نویسنده: محمود موحدان   طبقه بندی: معرفی و نقدکتاب، 

 1.    فلسفه هنر و زیبایی شناسی
پدیدآورنده: راجر اسکراتن، جان هاسپرس، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: دانشگاه تهران - 08 دی، 1389 قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
2.    هنر و معماری اسلامی 1 (650 - 1250)
پدیدآورنده: ریچارد اتینگهاوزن، الگ گرابر، یعقوب آژند (مترجم)، سعیده کمایی فرد (ویراستار)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 خرداد، 1388
قیمت پشت جلد:  61000 ریال
 
3.   هنر و معماری اسلامی 2 (1250 - 1800)
پدیدآورنده: شیلا بلر، جاناتان بلوم، یعقوب آژند (مترجم)، فائزه دینی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 دی، 1388
قیمت پشت جلد:  135000 ریال


4.    ترکان در ایران
پدیدآورنده: برتولد اشپولر، ولادیمیرفئودوروویچ مینورسکی، کلیفوردادموند بازورث، فاروق سومر، کلود کاهن، یعقوب آژند (مترجم) ناشر: مولی - 27 فروردین، 1386 قیمت پشت جلد:  44000 ریال
 
5.    هنر سلجوقی و خوارزمی
پدیدآورنده: مارگریتا کاتلی، لوئی هامبی، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 06 شهریور، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
6.    هنر اسلامی
پدیدآورنده: ارنست کونل، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 16 اردیبهشت، 1388 قیمت پشت جلد:  35000 ریال
 
7.    فرهنگهای هنری ایران: ماقبل تاریخ، هنر مادی، هنر هخامنشی، هنر پارتی
پدیدآورنده: رومن گیرشمن، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 26 مهر، 1389  قیمت پشت جلد:  45000 ریال
 
8.    سیر و صور نقاشی ایران
پدیدآورنده: تامس آرنولد، یعقوب آژند (مترجم)، آرتور اپهام پوپ (زیرنظر)
ناشر: مولی - 13 شهریور، 1389 قیمت پشت جلد:  150000 ریال
 
9.    سلسله های متقارن در ایران: طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و ...
پدیدآورنده: برتولد اشپولر، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 03 اسفند، 1384 قیمت پشت جلد:  50000 ریال
 
10.    ایران باستان: پیشاتاریخ، عیلامیان، هخامنشیان، سلوکیان، پارتیان، ساسانیان
پدیدآورنده: رومن گیرشمن، پیر آمیه، کایلر یانگ، بیوار، استروناخ، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 04 بهمن، 1389 قیمت پشت جلد:  32000 ریال
 
11.    تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران
پدیدآورنده: آن کاترین سواین فورد لمبتون، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: نشر نی - 15 مرداد، 1386 قیمت پشت جلد:  48000 ریال
 
12.   هنر هند و ایرانی - هند و اسلامی
پدیدآورنده: هرمان گوتس، مادلین هالاید، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 11 مهر، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
13.    هنر سامانی و هنر غزنوی
پدیدآورنده: ریچارد اتینگهاوزن، اومبرتو شواتو، آلسیو بمباچی، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 11 مهر، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال

14.    هنر ایلخانی و تیموری
پدیدآورنده: امبرتو شراتو، ارنست گروبه، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 06 شهریور، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال

15.    هنر اموی و عباسی
پدیدآورنده: ریچارد اتینگهاوزن، آلک گرابار، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 11 مهر، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
16.    تاریخ ایران: دوره صفویان
پدیدآورنده: یعقوب آژند (مترجم)ناشر: جامی - 28 فروردین، 1387
قیمت پشت جلد:  160000 ریال
 
17.    سلطانعلی مشهدی
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 19 فروردین، 1387
قیمت پشت جلد:  13000 ریال
 
18.    هنر و ادب ایران
پدیدآورنده: گالیناآناتولیونا پوگاچنکووا، آنتونی ولش، ژان دوبروین، سوات سوچک، اسکیرس، رابینسن، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 25 مهر، 1386  قیمت پشت جلد:  38000 ریال
 
19.    هنر نگارگری ایران (1313-1896/751-1350)
پدیدآورنده: بزیل ویلیام رابینسون، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 06 شهریور، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
20.    هنر صفوی، زند، قاجار
پدیدآورنده: جان روبرتو اسکارچا، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 06 شهریور، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال

21.   هنر پارتی و ساسانی
پدیدآورنده: امبرتو شراتو، ماریو بوسالی، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 26 مهر، 1389 قیمت پشت جلد:  50000 ریال
 
22.   معماری جهان اسلام (تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)
پدیدآورنده: الگ گرابر، ارنست گروبه، جیمز دیکی، الینور سیمز، رانلد لیوکاک، دالو جونز، گای پیتر بریج، یعقوب آژند (مترجم)، جرج میشل (ویراستار) ناشر: مولی - 24 مرداد، 1388  قیمت پشت جلد:  270000 ریال
 
23.   مکتب نگارگری شیراز
پدیدآورنده: یعقوب آژند، بهنام صدری (ویراستار)
ناشر: فرهنگستان هنر - 24 آذر، 1387 قیمت پشت جلد:  100000 ریال
 
24.   سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام
پدیدآورنده: آن کاترین سواین فورد لمتون، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: امیرکبیر - 30 دی، 1385 قیمت پشت جلد:  23000 ریال
 
25.    تاریخ ایران، دوره تیموریان
پدیدآورنده: یعقوب آژند ناشر: جامی - 1382
قیمت پشت جلد:  95000 ریال
 
26.    انواع ادبی در ایران امروز
پدیدآورنده: یعقوب آژندناشر: قطره - 1383
قیمت پشت جلد:  16000 ریال
 
27.   اماکن هنری ایران
پدیدآورنده: جان روبرتو اسکارچا، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 06 شهریور، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
28.   تجدد ادبی در دوره مشروطه
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: انتشارات انجمن قلم ایران - 06 بهمن، 1388
قیمت پشت جلد:  96000 ریال
 
29.    اسماعیلیان
پدیدآورنده: لوئی ماسینیون، مارشال گودوین سیمز هاجسن، برنارد لویس، آصف فیضی، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 25 مهر، 1386 قیمت پشت جلد:  85000 ریال
 
30.    مکتب نگارگری اصفهان
پدیدآورنده: یعقوب آژند، عسکر بهرامی (ویراستار)
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، فرهنگستان هنر - 14 بهمن، 1385
قیمت پشت جلد:  98000 ریال
 
31.    سلجوقیان
پدیدآورنده: کلیفوردادموند بازورث، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 1381 قیمت پشت جلد:  34000 ریال
 
32.    صفویان
پدیدآورنده: یعقوب آژند، امین بنانی
ناشر: مولی - 1381 قیمت پشت جلد:  33000 ریال
 
33.   تیموریان
پدیدآورنده: یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 13 اردیبهشت، 1384
 
34.    بویهیان
پدیدآورنده: یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 13 اردیبهشت، 1384
 
35.   ایلخانان
پدیدآورنده: یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 13 اردیبهشت، 1384
 
36.    مکتب نگارگری تبریز و "قزوین - مشهد"
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: فرهنگستان هنر - 06 تیر، 1384
قیمت پشت جلد:  63000 ریال
 
37.   سیمای سلطان محمدنقاش
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: فرهنگستان هنر - 06 تیر، 1384
قیمت پشت جلد:  40000 ریال
 
38.    مجموعه مقالات نگارگری مکتب اصفهان
پدیدآورنده: مهدی حسینی، حبیب الله آیت اللهی، یعقوب آژند، اصغر جوانی، مهدی هراتی، مهرداد احمدیان، عبادالله بهاری
ناشر: فرهنگستان هنر - 09 دی، 1385
 
39.    نقاشی و نقاشان دوره قاجار
پدیدآورنده: پیتر چلکووسکی، ویلم فلور، یعقوب آژند (مترجم)، مریم اختیار (مترجم)
ناشر: ایل شاهسون بغدادی - 1381
قیمت پشت جلد:  14000 ریال
 
40.    مکتب نگارگری هرات
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: فرهنگستان هنر - 20 مهر، 1387
قیمت پشت جلد:  130000 ریال

41.   استاد محمد سیاه قلم
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 30 مرداد، 1386
قیمت پشت جلد:  12500 ریال
 
42.    رضا عباسی اصلاح گر سرکش
پدیدآورنده: شیلا کنبی، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: فرهنگستان هنر - 15 فروردین، 1385
قیمت پشت جلد:  120000 ریال
 
43.    نمایش در دوره صفوی
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: فرهنگستان هنر - 26 خرداد، 1386
قیمت پشت جلد:  30000 ریال
 
44.    صادقی بیک افشار
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 10 اردیبهشت، 1387
قیمت پشت جلد:  10000 ریال
 
45.    پیشگامان نگارگری و نستعلیق
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 10 اردیبهشت، 1387
قیمت پشت جلد:  10000 ریال
 
46.    سلطان محمد تبریزی
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 08 اردیبهشت، 1387
قیمت پشت جلد:  10000 ریال

47.    محمدزمان و شیوه فرنگی سازی
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 26 دی، 1389
قیمت پشت جلد:  20000 ریال
 
48.   یاقوت مستعصمی
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 07 اسفند، 1389
قیمت پشت جلد:  15000 ریال
 
49.   نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 اسفند، 1389
قیمت پشت جلد:  180000 ریال
 
50.    نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 اسفند، 1389
قیمت پشت جلد:  170000 ریال
 
51.    کمال الدین بهزاد
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 01 دی، 1388
قیمت پشت جلد:  15000 ریال
 
52.    رضا عباسی
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 10 مرداد، 1388
قیمت پشت جلد:  15000 ریال
 
53.    دیوانسالاری در عهد سلجوقی (وزارت در عهد سلجوقی)
پدیدآورنده: کارلا کلاوسنر، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: امیرکبیر، اباصالح، حیان - 23 تیر، 1389
قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
54.    تاریخچه زیبائی شناسی و نقد هنر
پدیدآورنده: یوگو اسپریتو، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 17 آذر، 1388
قیمت پشت جلد:  65000 ریال
 
55.    درآمدی بر آیین تصوف
پدیدآورنده: تیتوس بورکهارت، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 06 مهر، 1389 قیمت پشت جلد:  55000 ریال
 
56.    هنر مانوی و زردشتی
پدیدآورنده: لوئی هامبی، گئو ویدن گرن، مونره دو ویلار، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 26 مهر، 1389 قیمت پشت جلد:  40000 ریال
 
57.    تجدد ادبی در دوره مشروطه
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 15 تیر، 1387
قیمت پشت جلد:  60000 ریال
 
58.   تاریخ نگاری در ایران
پدیدآورنده: برتولد اشپولر، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: گستره - 13 خرداد، 1388 قیمت پشت جلد:  70000 ریال
 
59.  تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار 1332ـ 1215 ه ق)
پدیدآورنده: یعقوب آژند (مترجم)، چارلز عیسوی (ویراستار)
ناشر: گستره - 1 قیمت پشت جلد:  145000 ریال

http://www.adinebook.com/gp/search/678-4206693-

نظرات() 
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 06:33 ق.ظ
Interesting blog! Is your theme custom made or did you download
it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements
would really make my blog stand out. Please let me know where you got your
design. Bless you
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:32 ب.ظ
Hi there, I believe your web site might be having internet
browser compatibility problems. Whenever I take a look at your website in Safari,
it looks fine but when opening in I.E., it's
got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up!
Besides that, wonderful blog!
زهرا
چهارشنبه 1 آذر 1391 11:45 ق.ظ
خوش به حالتون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :