تبلیغات
كتابیست - فهرست كتابهای یعقوب آژند

كتابیست

سه شنبه 10 آبان 1390

فهرست كتابهای یعقوب آژند

نویسنده: محمود موحدان   طبقه بندی: معرفی و نقدکتاب، 

 1.    فلسفه هنر و زیبایی شناسی
پدیدآورنده: راجر اسکراتن، جان هاسپرس، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: دانشگاه تهران - 08 دی، 1389 قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
2.    هنر و معماری اسلامی 1 (650 - 1250)
پدیدآورنده: ریچارد اتینگهاوزن، الگ گرابر، یعقوب آژند (مترجم)، سعیده کمایی فرد (ویراستار)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 خرداد، 1388
قیمت پشت جلد:  61000 ریال
 
3.   هنر و معماری اسلامی 2 (1250 - 1800)
پدیدآورنده: شیلا بلر، جاناتان بلوم، یعقوب آژند (مترجم)، فائزه دینی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 دی، 1388
قیمت پشت جلد:  135000 ریال


4.    ترکان در ایران
پدیدآورنده: برتولد اشپولر، ولادیمیرفئودوروویچ مینورسکی، کلیفوردادموند بازورث، فاروق سومر، کلود کاهن، یعقوب آژند (مترجم) ناشر: مولی - 27 فروردین، 1386 قیمت پشت جلد:  44000 ریال
 
5.    هنر سلجوقی و خوارزمی
پدیدآورنده: مارگریتا کاتلی، لوئی هامبی، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 06 شهریور، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
6.    هنر اسلامی
پدیدآورنده: ارنست کونل، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 16 اردیبهشت، 1388 قیمت پشت جلد:  35000 ریال
 
7.    فرهنگهای هنری ایران: ماقبل تاریخ، هنر مادی، هنر هخامنشی، هنر پارتی
پدیدآورنده: رومن گیرشمن، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 26 مهر، 1389  قیمت پشت جلد:  45000 ریال
 
8.    سیر و صور نقاشی ایران
پدیدآورنده: تامس آرنولد، یعقوب آژند (مترجم)، آرتور اپهام پوپ (زیرنظر)
ناشر: مولی - 13 شهریور، 1389 قیمت پشت جلد:  150000 ریال
 
9.    سلسله های متقارن در ایران: طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و ...
پدیدآورنده: برتولد اشپولر، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 03 اسفند، 1384 قیمت پشت جلد:  50000 ریال
 
10.    ایران باستان: پیشاتاریخ، عیلامیان، هخامنشیان، سلوکیان، پارتیان، ساسانیان
پدیدآورنده: رومن گیرشمن، پیر آمیه، کایلر یانگ، بیوار، استروناخ، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 04 بهمن، 1389 قیمت پشت جلد:  32000 ریال
 
11.    تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران
پدیدآورنده: آن کاترین سواین فورد لمبتون، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: نشر نی - 15 مرداد، 1386 قیمت پشت جلد:  48000 ریال
 
12.   هنر هند و ایرانی - هند و اسلامی
پدیدآورنده: هرمان گوتس، مادلین هالاید، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 11 مهر، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
13.    هنر سامانی و هنر غزنوی
پدیدآورنده: ریچارد اتینگهاوزن، اومبرتو شواتو، آلسیو بمباچی، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 11 مهر، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال

14.    هنر ایلخانی و تیموری
پدیدآورنده: امبرتو شراتو، ارنست گروبه، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 06 شهریور، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال

15.    هنر اموی و عباسی
پدیدآورنده: ریچارد اتینگهاوزن، آلک گرابار، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 11 مهر، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
16.    تاریخ ایران: دوره صفویان
پدیدآورنده: یعقوب آژند (مترجم)ناشر: جامی - 28 فروردین، 1387
قیمت پشت جلد:  160000 ریال
 
17.    سلطانعلی مشهدی
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 19 فروردین، 1387
قیمت پشت جلد:  13000 ریال
 
18.    هنر و ادب ایران
پدیدآورنده: گالیناآناتولیونا پوگاچنکووا، آنتونی ولش، ژان دوبروین، سوات سوچک، اسکیرس، رابینسن، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 25 مهر، 1386  قیمت پشت جلد:  38000 ریال
 
19.    هنر نگارگری ایران (1313-1896/751-1350)
پدیدآورنده: بزیل ویلیام رابینسون، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 06 شهریور، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
20.    هنر صفوی، زند، قاجار
پدیدآورنده: جان روبرتو اسکارچا، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 06 شهریور، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال

21.   هنر پارتی و ساسانی
پدیدآورنده: امبرتو شراتو، ماریو بوسالی، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 26 مهر، 1389 قیمت پشت جلد:  50000 ریال
 
22.   معماری جهان اسلام (تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)
پدیدآورنده: الگ گرابر، ارنست گروبه، جیمز دیکی، الینور سیمز، رانلد لیوکاک، دالو جونز، گای پیتر بریج، یعقوب آژند (مترجم)، جرج میشل (ویراستار) ناشر: مولی - 24 مرداد، 1388  قیمت پشت جلد:  270000 ریال
 
23.   مکتب نگارگری شیراز
پدیدآورنده: یعقوب آژند، بهنام صدری (ویراستار)
ناشر: فرهنگستان هنر - 24 آذر، 1387 قیمت پشت جلد:  100000 ریال
 
24.   سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام
پدیدآورنده: آن کاترین سواین فورد لمتون، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: امیرکبیر - 30 دی، 1385 قیمت پشت جلد:  23000 ریال
 
25.    تاریخ ایران، دوره تیموریان
پدیدآورنده: یعقوب آژند ناشر: جامی - 1382
قیمت پشت جلد:  95000 ریال
 
26.    انواع ادبی در ایران امروز
پدیدآورنده: یعقوب آژندناشر: قطره - 1383
قیمت پشت جلد:  16000 ریال
 
27.   اماکن هنری ایران
پدیدآورنده: جان روبرتو اسکارچا، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 06 شهریور، 1384 قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
28.   تجدد ادبی در دوره مشروطه
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: انتشارات انجمن قلم ایران - 06 بهمن، 1388
قیمت پشت جلد:  96000 ریال
 
29.    اسماعیلیان
پدیدآورنده: لوئی ماسینیون، مارشال گودوین سیمز هاجسن، برنارد لویس، آصف فیضی، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 25 مهر، 1386 قیمت پشت جلد:  85000 ریال
 
30.    مکتب نگارگری اصفهان
پدیدآورنده: یعقوب آژند، عسکر بهرامی (ویراستار)
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، فرهنگستان هنر - 14 بهمن، 1385
قیمت پشت جلد:  98000 ریال
 
31.    سلجوقیان
پدیدآورنده: کلیفوردادموند بازورث، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 1381 قیمت پشت جلد:  34000 ریال
 
32.    صفویان
پدیدآورنده: یعقوب آژند، امین بنانی
ناشر: مولی - 1381 قیمت پشت جلد:  33000 ریال
 
33.   تیموریان
پدیدآورنده: یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 13 اردیبهشت، 1384
 
34.    بویهیان
پدیدآورنده: یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 13 اردیبهشت، 1384
 
35.   ایلخانان
پدیدآورنده: یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 13 اردیبهشت، 1384
 
36.    مکتب نگارگری تبریز و "قزوین - مشهد"
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: فرهنگستان هنر - 06 تیر، 1384
قیمت پشت جلد:  63000 ریال
 
37.   سیمای سلطان محمدنقاش
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: فرهنگستان هنر - 06 تیر، 1384
قیمت پشت جلد:  40000 ریال
 
38.    مجموعه مقالات نگارگری مکتب اصفهان
پدیدآورنده: مهدی حسینی، حبیب الله آیت اللهی، یعقوب آژند، اصغر جوانی، مهدی هراتی، مهرداد احمدیان، عبادالله بهاری
ناشر: فرهنگستان هنر - 09 دی، 1385
 
39.    نقاشی و نقاشان دوره قاجار
پدیدآورنده: پیتر چلکووسکی، ویلم فلور، یعقوب آژند (مترجم)، مریم اختیار (مترجم)
ناشر: ایل شاهسون بغدادی - 1381
قیمت پشت جلد:  14000 ریال
 
40.    مکتب نگارگری هرات
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: فرهنگستان هنر - 20 مهر، 1387
قیمت پشت جلد:  130000 ریال

41.   استاد محمد سیاه قلم
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 30 مرداد، 1386
قیمت پشت جلد:  12500 ریال
 
42.    رضا عباسی اصلاح گر سرکش
پدیدآورنده: شیلا کنبی، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: فرهنگستان هنر - 15 فروردین، 1385
قیمت پشت جلد:  120000 ریال
 
43.    نمایش در دوره صفوی
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: فرهنگستان هنر - 26 خرداد، 1386
قیمت پشت جلد:  30000 ریال
 
44.    صادقی بیک افشار
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 10 اردیبهشت، 1387
قیمت پشت جلد:  10000 ریال
 
45.    پیشگامان نگارگری و نستعلیق
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 10 اردیبهشت، 1387
قیمت پشت جلد:  10000 ریال
 
46.    سلطان محمد تبریزی
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 08 اردیبهشت، 1387
قیمت پشت جلد:  10000 ریال

47.    محمدزمان و شیوه فرنگی سازی
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 26 دی، 1389
قیمت پشت جلد:  20000 ریال
 
48.   یاقوت مستعصمی
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 07 اسفند، 1389
قیمت پشت جلد:  15000 ریال
 
49.   نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 اسفند، 1389
قیمت پشت جلد:  180000 ریال
 
50.    نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 اسفند، 1389
قیمت پشت جلد:  170000 ریال
 
51.    کمال الدین بهزاد
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 01 دی، 1388
قیمت پشت جلد:  15000 ریال
 
52.    رضا عباسی
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 10 مرداد، 1388
قیمت پشت جلد:  15000 ریال
 
53.    دیوانسالاری در عهد سلجوقی (وزارت در عهد سلجوقی)
پدیدآورنده: کارلا کلاوسنر، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: امیرکبیر، اباصالح، حیان - 23 تیر، 1389
قیمت پشت جلد:  25000 ریال
 
54.    تاریخچه زیبائی شناسی و نقد هنر
پدیدآورنده: یوگو اسپریتو، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 17 آذر، 1388
قیمت پشت جلد:  65000 ریال
 
55.    درآمدی بر آیین تصوف
پدیدآورنده: تیتوس بورکهارت، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 06 مهر، 1389 قیمت پشت جلد:  55000 ریال
 
56.    هنر مانوی و زردشتی
پدیدآورنده: لوئی هامبی، گئو ویدن گرن، مونره دو ویلار، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: مولی - 26 مهر، 1389 قیمت پشت جلد:  40000 ریال
 
57.    تجدد ادبی در دوره مشروطه
پدیدآورنده: یعقوب آژند
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 15 تیر، 1387
قیمت پشت جلد:  60000 ریال
 
58.   تاریخ نگاری در ایران
پدیدآورنده: برتولد اشپولر، یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: گستره - 13 خرداد، 1388 قیمت پشت جلد:  70000 ریال
 
59.  تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار 1332ـ 1215 ه ق)
پدیدآورنده: یعقوب آژند (مترجم)، چارلز عیسوی (ویراستار)
ناشر: گستره - 1 قیمت پشت جلد:  145000 ریال

http://www.adinebook.com/gp/search/678-4206693-

نظرات() 
Viagra sans ordonnance
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:35 ق.ظ

Perfectly voiced certainly! !
order viagra online without a prescription generic sildenafil buying generic viagra buying viagra online legal where to buy viagra cheap viagra online prescription price for viagra get viagra no prescription where to buy generic viagra online viagra alternatives
depforce price
جمعه 31 فروردین 1397 10:24 ب.ظ
Writfe more, hats all I hazve to say. Literally, it seems aas thoough you relkied on the video
tto make yyour point. Yoou obviously know wwhat youure tlking about, whhy waste yohr ihtelligence onn just popsting vidsos tto your
weblog whenn you cold be giving uss somethin informative to read?
getroman scam
جمعه 24 فروردین 1397 03:50 ق.ظ
Inspiring qսest tһere. Ꮃһat һappened after?
Thanks!
Sildenafil Citrate coupon
جمعه 10 فروردین 1397 12:34 ب.ظ
Hey tһere! I ҝnow thіs is kіnd of off topic but I ᴡas wondering if you kneᴡ where I couⅼd get ɑ captcha plugin for my ϲomment form?
I'm using the sаme blog platform аs уοurs and I'm havіng problems finding one?
Ꭲhanks a lot!
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 05:23 ب.ظ
Hі there i am kavin, its my first time to commenting anyѡhere, whwn і read
this post і tһouցht i coᥙld аlso make conment dսe to thіs
sеnsible paragraph.
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 06:10 ب.ظ

Perfectly voiced of course. !
wow look it cialis mexico only here cialis pills legalidad de comprar cialis cialis online napol cialis online cialis flussig cialis italia gratis enter site very cheap cialis we recommend cialis best buy cialis kaufen bankberweisung
Buy cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:47 ق.ظ

Terrific facts. Many thanks.
cialis online deutschland the best choice cialis woman free generic cialis precios de cialis generico cialis baratos compran uk generic low dose cialis non 5 mg cialis generici cialis name brand cheap cialis y deporte prix cialis once a da
What makes you grow taller during puberty?
شنبه 11 شهریور 1396 10:53 ب.ظ
Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog
platform are you using for this website? I'm getting sick and
tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for
another platform. I would be fantastic if you could point
me in the direction of a good platform.
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 06:33 ق.ظ
Interesting blog! Is your theme custom made or did you download
it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements
would really make my blog stand out. Please let me know where you got your
design. Bless you
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 11:32 ب.ظ
Hi there, I believe your web site might be having internet
browser compatibility problems. Whenever I take a look at your website in Safari,
it looks fine but when opening in I.E., it's
got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up!
Besides that, wonderful blog!
زهرا
چهارشنبه 1 آذر 1391 10:45 ق.ظ
خوش به حالتون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :